Beautiful Vietnam

All types of #vedepvietnam #vietnam #BeautifulVietnam Group Creator/Admin @namgiangnet Mod: @Beardedone2017 @JQnet @quehuongvietnam PLEASE: 1. No inappropriate content. 2. No SPAM 3. 2 uploads per hour 4. Not yours then credit source 5. No monetised/token posts 6. No advertising -------------------------------------------------------------------- Vui lòng đọc quy định này trước khi đăng bài: 1. Không có nội dung không phù hợp. 2. Không có SPAM 3. 2 video tải lên mỗi giờ 4. không phải của bạn sau đó nguồn tín dụng 5. Không có bài đăng có kiếm tiền / mã thông báo 6. Không quảng cáo -------------------------------------------------------------------- VIETNAM Danh lam, thắng cảnh Our Vietnam is a beautiful country. We have a variety of landscapes which are widely well-known such as Ha Long Bay, Hoi An Old quarter and Phong Nha Ke Bang cave. A long coast with many attractive beaches is also our recognized reputation. Việt Nam của chúng tôi là một đất nước xinh đẹp. Chúng tôi có nhiều địa danh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, động Phong Nha Kẻ Bàng. Chúng tôi cũng có bờ biển dài với rất nhiều bãi biển đẹp. Văn hóa Although Vietnam was a rich traditional culture country, it has undergone a great change since 1945 due to the war. But you can still find spiritual values in traditional arts performances such as singing Tru, Cheo, Tuong, water puppet, ancient artifacts at the museums at the cultural centers in Hanoi and Saigon Mặc dù Việt Nam từng là quốc gia rất giàu văn hóa truyền thống, nhưng đã bị mai một đi rất nhiều kể từ năm 1945 vì chiến tranh. Nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy những giá trị tinh thần trong các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống như ca Trù, Chèo, Tuồng, rối nước, các văn vật cổ ở các viện bảo tàng ở các trung tâm văn hóa
Type: All
Beardedone2019
 • verified_user
(Beautiful Vietnam)·
thumb_up1thumb_downchat_bubble
Beardedone2019
 • verified_user
(Beautiful Vietnam)·
thumb_up1thumb_downchat_bubble
Beardedone2019
 • verified_user
(Beautiful Vietnam)·
thumb_up2thumb_downchat_bubble
Beardedone2019
 • verified_user
(Beautiful Vietnam)·
thumb_up1thumb_downchat_bubble
Beardedone2019
 • verified_user
(Beautiful Vietnam)·
thumb_up2thumb_downchat_bubble
Beardedone2019
 • verified_user
(Beautiful Vietnam)·
thumb_up2thumb_downchat_bubble
Beardedone2019
 • verified_user
(Beautiful Vietnam)·
thumb_up1thumb_downchat_bubble
Beardedone2019
 • verified_user
(Beautiful Vietnam)·
thumb_up5thumb_downchat_bubble
Beardedone2019
 • verified_user
(Beautiful Vietnam)·
thumb_up2thumb_downchat_bubble
Beardedone2019
 • verified_user
(Beautiful Vietnam)·
thumb_up1thumb_downchat_bubble
Beardedone2019
 • verified_user
(Beautiful Vietnam)·
thumb_up2thumb_downchat_bubble
All types of #vedepvietnam #vietnam #BeautifulVietnam Group Creator/Admin @namgiangnet Mod: @Beardedone2017 @JQnet @quehuongvietnam PLEASE: 1. No inappropriate content. 2. No SPAM 3. 2 uploads per hour 4. Not yours then credit source 5. No monetised/token posts 6. No advertising -------------------------------------------------------------------- Vui lòng đọc quy định này trước khi đăng bài: 1. Không có nội dung không phù hợp. 2. Không có SPAM 3. 2 video tải lên mỗi giờ 4. không phải của bạn sau đó nguồn tín dụng 5. Không có bài đăng có kiếm tiền / mã thông báo 6. Không quảng cáo -------------------------------------------------------------------- VIETNAM Danh lam, thắng cảnh Our Vietnam is a beautiful country. We have a variety of landscapes which are widely well-known such as Ha Long Bay, Hoi An Old quarter and Phong Nha Ke Bang cave. A long coast with many attractive beaches is also our recognized reputation. Việt Nam của chúng tôi là một đất nước xinh đẹp. Chúng tôi có nhiều địa danh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, động Phong Nha Kẻ Bàng. Chúng tôi cũng có bờ biển dài với rất nhiều bãi biển đẹp. Văn hóa Although Vietnam was a rich traditional culture country, it has undergone a great change since 1945 due to the war. But you can still find spiritual values in traditional arts performances such as singing Tru, Cheo, Tuong, water puppet, ancient artifacts at the museums at the cultural centers in Hanoi and Saigon Mặc dù Việt Nam từng là quốc gia rất giàu văn hóa truyền thống, nhưng đã bị mai một đi rất nhiều kể từ năm 1945 vì chiến tranh. Nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy những giá trị tinh thần trong các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống như ca Trù, Chèo, Tuồng, rối nước, các văn vật cổ ở các viện bảo tàng ở các trung tâm văn hóa