Dich vu cong bo thuc pham chuc nang

trongtinlaw Jun 19 2015

Thuc pham chuc nang la loai san pham thuc pham co tac dung bo sung dinh duong, bo sung khoang chat, vi chat.... Loai san pham nay co nhieu hinh dang khac nhau, co the la dang vien nen, dang bot hay dang nuoc. Theo quy dinh phap luat thi khi cung cap san pham nay ra thi truong tieu thu bat buoc phai co giay phep cong bo tie chuan chat luong. Trong Tin Law se giup doanh nghiep tai Viet Nam xin giay phep nay nhanh chong nhat. Truoc khi trien khai ho so lam cong bo thuc pham chuc nang, quy khach can nam ro cac quy dinh cua phap luat co de cap toi van de nay, sau do chuan bi cac thu tuc theo yeu cau cua phap luat. Thong tin thu tuc quy khach co the tham khao tai dia chi website sau: http://trongtinlaw.com/thu-tuc-cong-bo-thuc-pham.html

Hoac quy khach cung co the lien he voi Trong Tin Law de duoc tu van va ho tro tot nhat.