Levanquy

@Levqnquy
Subscribers48
Subscriptions8
Views27
Diễn đàn là nơi thảo luận tất cả những giá trị của Cánh hữu để Việt Nam tự do, thịnh vượng và bình đẳng bao gồm: lịch sử, tư tưởng, quan điểm, vấn đề, sự kiện ... VẤN ĐỀ CHUNG Cánh hữu tin rằng các giá trị tự do, bình đẳng trong các quyền của con người dẫn đến xã hội thịnh vượng và có trật tự. Các giá trị của Cánh hữu dựa trên cơ sở của quy luật tự nhiên, kinh tế học và các giá trị truyền thống. Về chính trị Cánh hữu ủng hộ chính phủ nhỏ, nhà nước phúc lợi giới hạn, luật pháp và trật tự. Về kinh tế Cánh hữu ủng hộ tư hữu hóa, cạnh tranh kinh tế thị trường tự do, quyền sở hữu tư nhân và các sáng kiến cá nhân. Về xã hội Cánh hữu ủng hộ các quyền tự do, mô hình cá nhân tài năng và chăm chỉ nhất sẽ thành công. Cánh hữu coi trọng các giá trị truyền thống, giới tính, gia đình và tôn giáo. Cánh hữu ủng hộ chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tự do cổ điển, chủ nghĩa tự do cá nhân, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước. Diễn đàn Cánh hữu Việt Nam là nơi thảo luận các vấn đề liên quan ở Việt Nam hướng tới các giá trị: Tự do, Thịnh vượng và Bình đẳng. Group Hội Cánh Hữu Việt Nam: https://www.minds.com/groups/profile/859735540256481280 THAY MẶT BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN - Hoàng Văn Trung Trân trọng!
Love means never having to say you are sorry...
Political Blogger/Human Rights Defender/Freelance Translator/Freelance Vietnamese tutor Yêu tự do, thích khám phá, dám chấp nhận và luôn cố gắng. Kênh Youtube: https://www.youtube.com/AnhChiRauDen
I am a lawyer in Viet Nam. I love maths and philosophy, of course, i love art too!
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
27
Subscribers
Subscriptions